พระศาสนา

สิ่งใดทำไปขัดแย้งกับหลักการและเป้าหมายของศาสนาแล้ว อย่าได้นำคำว่าเพื่อศาสนาเข้าไปข้องเกี่ยวเพียงเพื่อจะยกหูชูหางตนเองเลย

Advertisements

แสดงหรือไม่

ศาสนามีไว้ให้ปฏิบัติตามคำสอน ไม่ได้มีไว้แสดง

พระศาสนา

“อามิสบูชา มหาวิหารก็ดี มหาเจดีย์ก็ดี ไม่อาจดำรงพระศาสนาไว้ได้แม้ชั่วดื่มยาคูอึกหนึ่งผู้ใดทำอานิสงฆ์ก็มีแก่ผู้นั้นเท่านั้น

ส่วนสัมมาปฏิบัติเป็นบูชาสมควรแก่พระศาสนาเพราะสัมมาปฏิบัตินั้นพุทธองค์โปรดและสามารถดำรงพระศาสนาได้ด้วย”

พุทธพจน์