ธรรมวิภาคตรี

ทุกะ (หมวด ๒)

ติกะ (หมวด ๓)

จตุกกะ (หมวด ๔)

ปัญจกะ (หมวด ๕)

ฉักกะ (หมวด ๖)

สัตตกะ (หมวด ๗)

อัฏฐกะ (หมวด ๘)

ทสกะ (หมวด ๑๐)

Advertisements