ขันธ์5 เบญจขันธ์ (The Five Aggregates)

  1. รูปขันธ์  (Corporeality)  ส่วนที่เป็นรูปกาย
  2. เวทนาขันธ์  (Feeling)  ความรู้สึก
  3. สัญญาขันธ์  (Perception)  ความจำได้
  4. สังขารขันธ์ (Mental Formations)  ส่วนที่ปรุงแต่ง
  5. วิญญาณขันธ์ ส่วนของการรับรู้ (Consciousness)

ขันธ์5 ทำงานพร้อมกันอย่างรวดเร็วมาก จนเราเห็นเป็นสิ่งเดียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s