บุญกิริยาวัตถุ 3

บุญ หมายถึง ความดี , สิ่งที่ช่วยให้จิตใจสะอาดปราศจากกิเลส

บุญกิริยาวัตถุ 3 เป็นหลักในการทำความดีตามหลักของพุทธศาสนา ประกอบด้วย

 • ทานมัย ทำบุญด้วยการบริจาคทานหรือการให้ แบ่งเป็นอีกสอง คือ อามิสทาน สิ่งของวัตถุที่จับต้องได้ และธรรมทาน ที่รวมถึงอภัยทานด้วย
 • สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีล คือการปฏิบัติรักษากายตนให้สงบไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ด้วยศีลพื้นฐานหรือศีล 5
  ศีลสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมีหลายระดับ แต่ละสถานะก็มีจำนวนข้อปฏิบัติต่างกันไป
  ผู้รักษาอุโบสถ ถือศีล 8 ข้อ
  สามเณร                      10 ข้อ
  ภิกษุ                          227 ข้อ
  ภิกษุณี                       311 ข้อ
 • ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา คือการทำบุญทำความดีด้วยการพัฒนาตนให้รู้แจ้งให้เกิดปัญญา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s