วุฑฒิ 4

วุฑฒิ 4 ธรรมที่เป็นเครื่องให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประกอบด้วย 4 คือ

  • สัปปุริสสังเวสะ  การคบหาสัตบุรุษหรือการคบหาคนดี คนที่ปฏิบัติดี ประพฤติดีน่าคบหา
  • สัทธัมมัสสวนะ  ตั้งใจฟังและเรียนรู้คำสอนของผู้สอน
  • โยนิโสมนสิการ  ใช้ปัญญาตรึกตรองคำสอนโดยละเอียดรอบคอบ
  • ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  ประพฤติธรรมตามคำสอนที่ได้ตรึกตรองโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s