อริยสัจ4

อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ , ความจริงอย่างยิ่ง ประกอบด้วย 4
( The Four Noble Truths)

 • ทุกข์  สภาวะของทุกข์
  ทุกข์มีสองประเภทคือ
  – สภาวะทุกข์ (ทุกข์ประจำสังขาร) อันประกอบด้วย ชาติ(เกิด) ,ชรา ,มรณะ
  – ปกิณณกทุกข์ (ทุกข์จร)  มี 8 คือ

  โสกะ  :  ความเศร้าโศก
  ปริเทวะ  :  ความคร่ำครวญ
  ทุกขะ  :  ความไม่สบายกาย
  โทมนัสสะ  :  ความไม่สบายใจ
  อุปายสะ  :  ความคับแค้นใจ
  สัมปโยคะ  :  การได้สิ่งที่ไม่ชอบ
  วิปปโยคะ  :  การพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบ
  อลาภะ  :  ความไม่ได้ดั่งใจ
 • สมุทัย เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์  เกิดจากตัณหา มีด้วยกัน 3 คือ
  -กามตัณหา  ความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
  -ภวตัณหา  ความอยากมีอยากเป็นอยากได้
  -วิภวตัณหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากได้
 • นิโรธ สภาวะของการดับทุกข์ ดับที่ตัณหา จึงไม่มีทุกข์อีกต่อไป
 • มรรค วิธีการดับทุกข์ ด้วยการเจริญมรรค 8 ประกอบด้วย
  – สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ เห็นธรรมตามหลักอริยสัจ4
  – สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ ดำริที่จะออกจากกาม , ไม่พยาบาท , ไม่เบียดเบียน
  – สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือการพูดด้วยถ้อยคำที่เหมาะสม
  – สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ
  – สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ หาเลี้ยงดูชีวิตด้วยวิธีสุจริตและเหมาะสม
  – สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือขยันหมั่นเพียรตามหลักปธาน4
  – สัมมาสติ ระลึกชอบ คือหมั่นระลึกถึงสติตามหลักสติปัฏฐาน4
  – สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบเจริญสมถะกรรมฐาน เจริญในฌาน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s