อารักขกัมมัฏฐาน4

อารักขกัมฏฐาน เป็น ธรรมที่ควรระลึกไว้ในจิตใจ เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย ประกอบด้วย 4

  • พุทธานุสติ ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ ระลึกถึงสิ่งที่ทรงตรัสรู้และเผยแพร่
  • เมตตา การคิดระลึกหวังให้ผู้อื่นเป็นสุข ลดความโมโหพยาบาทลง
  • อสุภะ คือการมองสิ่งต่างๆว่าเป็นอสุภะเป็นของไม่งาม เหมาะกับผู้รักสวยรักงามหลงในรูปกายภายนอก
  • มรณัสสติ เป็นการนึกถึงความตายระลึกไว้ในใจเสมอว่าเราต่างไม่รู้วันตาย จึงสมควรทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอยู่เป็นนิจ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s