มรรค 8

มรรค 8 วิธีการดับทุกข์ ด้วยการเจริญมรรค 8 ประกอบด้วย
(Atthangika-magga: The Noble Eightfold Path)
– สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ เห็นธรรมตามหลักอริยสัจ4
– สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ ดำริที่จะออกจากกาม , ไม่พยาบาท , ไม่เบียดเบียน
– สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือการพูดด้วยถ้อยคำที่เหมาะสม
– สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ
– สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพชอบ หาเลี้ยงดูชีวิตด้วยวิธีสุจริตและเหมาะสม
– สัมมาวายามะ เพียรชอบ คือขยันหมั่นเพียรตามหลักปธาน4
– สัมมาสติ ระลึกชอบ คือหมั่นระลึกถึงสติตามหลักสติปัฏฐาน4
– สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบเจริญสมถะกรรมฐาน เจริญในฌาน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s