อนันตริยกรรม 5

อนันตริยกรรม คือ กรรมที่หนักที่สุด แปลว่า กรรมที่ไม่เปิดโอกาสให้กรรมอื่นแสดงผลก่อน

โดยปกติ กรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ครุกรรม(กรรมหนัก) พหุลกรรม(กรรมที่ทำเป็นประจำ) อาสันนกรรม(กรรมที่ทำก่อนตาย) กตัตตากรรม(กรรมเล็กน้อย) เรียงลำดับการให้ผลจากหนักสุดไปเบาสุด

อนันติยกรรม มี 5 ได้แก่

  1. มาตุฆาต  ฆ่ามารดา
  2. ปิตุฆาต  ฆ่าบิดา
  3. อรหันตฆาต  ฆ่าพระอรหันต์
  4. โลหิตุปบาท  ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด
  5. สังฆเภท  ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s