อัปปมาทะ

อัปปมาทะ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือไม่ประมาท ได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่าง

รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้หมด รอยเท้าช้างเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นโดยความใหญ่ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดๆก็ตามย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด ความไม่ประมาทเรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s