ธรรมอันทำให้งาม 2

ในชีวิตคนเราย่อมต้องเผชิญอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบในแต่ละวัน หากเจอสิ่งที่ไม่พอใจ บางครั้งถึงกับโมโหหากรุนแรกอาจถึงเบาะแว้งทำร้ายกัน สิ่งที่ช่วยให้รู้จักระงับอารมณ์ควบคุมตนเองได้ ก็คือ ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง

  1. ขันติ แปลว่า ความอดทน คือ การรักษาภาวะปกติของตนไว้แม้ถูกกระทบด้วยอารมณ์หรือสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น
  2. โสรัจจะ แปลว่า ความเสงี่ยม คือ การพยายามสงบใจให้เยือกเย็นเสริมความอดทน

ข้อแตกต่างคือ ขันติ คือการข่มกายและวาจาทางกายไม่ให้แสดงอาการไม่พอใจออกมา  โสรัจจะคือการข่มใจให้เยือกเย็นเป็นปกติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s