สัปปุริสบัญญัติ 3

คือ หลักธรรมเนียมในการประพฤติปฏิบัติแต่โบราณ หรือ ข้อปฏิบัติที่สัตบุรุษควรมีไว้ มี 3 อย่าง ได้แก่

  1. ทาน  สละสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
  2. ปัพพัชชา  การบวช การยึดแนวปฏิบัติของนักบวชเพื่อเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน
  3. มาตาปิตุอุปัฏฐาน  ดูแลบิดามารดาของตนให้เป็นสุข
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s