พรหมวิหาร 4

พรหมวิหาร คือ ธรรมสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บริหารที่ดี ประกอบด้วย 4 คือ

  1. เมตตา ความปรารถนาดีอยากให้มีความสุข
  2. กรุณา  ความสงสารเมื่อเห็นผู้อื่นลำบากก็อยากช่วยให้พ้นความลำบาก
  3. มุทิตา  พลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขก็ยินดีด้วยกับเขา
  4. อุเบกขา  ความวางใจเป็นกลางไม่มีใจเอนเอียง มีใจยุติธรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s