เวลาในบาลี

ในบาลีแบ่งกลางคืนออกเป็น ๓ ยาม กำหนดยามละ ๔ ชั่วโมง

ปฐมยาม    ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
มัชฌิมยาม ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๒.๐๐ น.
ปัจฉิมยาม ตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s