ขันธ์ 5

ขันธ์ 5  เป็นการกล่าวถึงการยึดมั่นในตัวตน หรือตัวเรานั่นเอง ในแบบศาสนาพุทธ โดยทั่วไปเราจะเข้าใจว่าตัวของเราประกอบด้วยกายกับใจ แต่ในทางพุทธศาสนาจะแบ่งออกเป็น 5 กอง / ขันธ์ 5 / เบญจขันธ์ แล้วแต่จะเรียก  ขันธ์ 5 ประกอบด้วย

  1. รูป  หมายถึง  รูปกายอันได้แก่การประชุมกันของธาตุทั้ง 4 คือ ดินน้ำไฟลม มาประกอบเป็นร่างกายเป็นอวัยวะของเรา
  2. เวทนา  หมายถึง  ความรู้สึก เช่น เป็นสุข (สุขเวทนา)  เป็นทุกข์ (ทุกขเวทนา)  หรือไม่สุขไม่ทุกข์ (อทุกขมสุขเวทนา)
  3. สัญญา  หมายถึง  ความจำได้หมายรู้ จำรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่เกิดขึ้นได้
  4. สังขาร  หมายถึง  อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือการปรุงแต่ง เวลามีสิ่งต่างๆจากภายนอกมากระทบ
  5. วิญญาณ  หมายถึง  ความรับรู้อารมณ์เวลาอายตนภายนอกมากระทบกับอายตนภายใน

นอกจากแบ่งเป็น 5 กองแล้ว อาจแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้สองหมวด คือ รูปขันธ์ และ นามขันธ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s