คารวะ 6

คารวะ 6 คือสิ่งที่ควรเคารพสักการะ 6 อย่าง ได้แก่

  1. พุทธคารวตา  เคารพพระพุทธ
  2. ธัมมคารวตา  เคารพพระธรรม
  3. สังฆคารวตา  เคารพพระสงฆ์
  4. สิกขาคารวตา  เคารพการศึกษา
  5. อัปปมาทคารวตา  เคารพในความไม่ประมาท
  6. ปฏิสันถารคารวตา  เคารพในปฏิสันถาร หมายถึงมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s