สัปปุริสธรรม 7

สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของการเป็นคนดีตามหลักพุทธศาสนา อันประกอบด้วย รู้เหตุ,รู้ผล,รู้ตน,รู้ประมาณ,รู้กาลเวลา,รู้ชุมชน,รู้จักเลือกคบบุคคล

  1. ธัมมัญญุตา
  2. อัตถัญญุตา
  3. อัตตัญญุตา
  4. มัตตัญญุตา
  5. กาลัญญุตา
  6. ปริสัญญุตา
  7. ปุคคลปโรปรัญญุตา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s