โลกธรรม 8

โลกธรรม หมายถึง ธรรมที่ครอบงำโลก , ธรรมที่มีประจำโลก มี 8 อย่างแบ่งเป็น 4 คู่ ดังนี้

  1. มีลาภ – เสื่อมลาภ
  2. มียศ – เสื่อมยศ
  3. สุข – ทุกข์
  4. สรรเสริญ – นินทา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s