อริยบุคคล 2

อริยบุคคล คือ บุคคลที่ประเสริฐ ปราศจากกิเลส เป็นผู้รักษาศีลได้สมบูรณ์ มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ มี 2 จำพวก คือ

  1. พระเสขะ พระผู้ยังต้องศึกษา หมายถึงศึกษาในเรื่องไตรสิกขา ศึกษาเรื่องการประพฤติปฏิบัติให้พัฒนาจิตให้สมบูรณ์ ภูมิของพระเสขะมี 7 คือ โสดาปัตติมรรค,โสดาปัตติผล,สกทาคามิมรรค,สกทาคามิผล,อนาคามีมรรค,อนาคามีผล และอรหัตตมรรค
  2. พระอเสขะ พระที่ไม่ต้องทำการศึกษาแล้ว เจริญศีลสมาธิปัญญาให้เต็มที่และละสังโยชน์5 ได้แก่ รูปราคะ,อรูปราคะ,มานะ,อุทธัจจะ และอวิชชา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s