ลืมตน

การบุญทานอย่าไปเพ่งศรัทธาของผู้อื่น อย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้ความอิ่มเอมใจที่ได้สละออกซึ่งความตระหนี่นี่เขาก็ได้บุญแล้ว

จงระวังความคิดตนเองที่เพ่งศรัทธาผู้อื่นเพราะนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังปรุงแต่งตนเองให้วุ่นวายจากการบุญของผู้อื่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s