ปาพจน์ 2

ปาพจน์ หมายถึง คำอันเป็นประธาน , คำที่รวบรวมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเข้าเป็นหลักใหญ่ 2  หลัก อันแบ่งได้ดังนี้

  1. ธรรม คือ คำสอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ หลักที่ควรรู้ในการนำไปใช้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมดีงาม หากพัฒนาถึงขั้นสูงสุดสามารถกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นได้ เป็นคำสอนที่รวมอยู่ในพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก
  2. วินัย คือ คำสอนที่เกี่ยวกับพุทธบัญญัติ ที่มีทั้งข้อห้ามและข้อที่ทรงอนุญาต เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่หมู่คณะ ซึ่งอยู่ในพระวินัยปิฎก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s