รูป 2

รูป หมายถึง สิ่งที่สามารถชำรุดทรุดโทรม แตกสลายหรือผันแปรด้วยอำนาจวิโรธิปัจจัยนั้นๆ  เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา เช่น ร่างกาย คน สัตว์ วัตถุสิ่งของ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

 1. มหาภูติรูป  แปลว่า รูปใหญ่  หมายถึง สิ่งที่มีภาวะแห่งรูปปรากฎชัดเจน อันได้แก่ส่วนที่ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุ 4 ดินน้ำลมไฟรวมกันเป็นรูปร่างตัวตนขึ้นมา ต้องมีการบริการจัดการดูแลมาก เพราะเกิดความผันแปรอยู่ตลอดเวลา
 2. อุปาทายรูป  แปลว่า รูปอาศัย  หมายถึง  สิ่งที่อาศัยอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการรวมตัวของธาตุ 4 และรวมถึงกิริยาอาการที่เกิดจากร่างกายนั้นด้วย แบ่งเป็นส่วนย่อยได้อีก 10 คือ
  2.1 ปสาทรูป  สิ่งที่ทำให้สำเร็จกิจ 5 อย่าง ดู ฟัง ดม ลิ้มรส รู้สัมผัส คือ จักขุปสาทรูป,โสตปสาทรูป,ฆานปสาทรูป,ชิวหาปสาทรูป,กายปสาทรูป
  2.2 โคจรรูป รูปที่ทำให้เกิดอารมณ์  ความรู้สึกที่เกิดจากปสาทรูปทั้ง5 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
  2.3 ภาวรูป รูปที่บ่งบอกเพศ ได้แก่ อิตถีภาวรูป , ปุริสภาวรูป
  2.4 หทัยรูป หมายถึง หัวใจ
  2.5 ชีวิตรูป  สภาวะที่รักษารูปให้เป็นอยู่ ได้แก่ ชีวิตินทรีย์
  2.6 อาหารรูป  รสชาติที่เกิดจากอาหารที่กินเข้าไป ได้แก่ กวฬิงการาหาร
  2.7 ปริจเฉจรูป  รูปที่ทำหน้าที่กั้นไม่ให้รูปอื่นๆ ภายในปะปนกัน ได้แก่ อากาสธาตุ (ช่องว่างภายในร่างกาย)
  2.8 วิญญัติรูป  รูปที่คอยกำกับการเคลื่อนไหว มีสอง ได้แก่  กายวิญญัติ  และ วจีวิญญัติ
  2.9 วิการรูป  รูปที่เป็นไปด้วยอาการต่างๆ  มีสามอาการ ได้แก่ ลหุตา (เบา) , มุทุตา (อ่อน), กัมมัญญุตา (ควรแก่การงาน)
  2.10 ลักขณรูป  รูปที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ 4 ได้แก่  อุจจยะ (เติบใหญ่จากเดิม) , สันตติ (สืบต่อเนื่องกันไป) , ชรตา (ชำรุดทรุดโทรมไปตามเหตุปัจจัย) , อนิจจตา (ไม่คงที่แน่นอน)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s