วิมุตติ 2

วิมุตติ หมายถึง ความหลุดพ้น เป็นอาการที่จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะได้อย่างเด็ดขาดดเป็นนิปปริยาย มี 2 ประเภท คือ

  1. เจโตวิมุตติ คือ การหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจ หมายถึง ความหลุดพ้นของพระอรหันตขีณาสพผู้บำเพ็ญวิปัสสนาที่มีสมถกัมมัฏฐานเป็นพื้นฐาน ได้ฌานจนกระทั่งวิปัสสนากัมมัฏฐานจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากราคาะ มี 3 ประเภท คือ
    เตวิชโช ผู้บรรลุวิชชาสาม , ฉฬภิญโญ ผู้ได้อภิญญาหก , จตุปปฏิสัมภิทัปปัตโต ผู้ถึงปฏิสัมภิทาสี่  พระอรหันต์ประเภทนี้แสดงฤทธิ์ได้
  2. ปัญญาวิมุตติ คือ การหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา ผู้หลุดพ้นด้วยการบำเพ็ญวิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีสมถกัมมัฏฐานเป็นพื้นฐาน โดยใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วละกิเลสทั้งปวง ได้บรรลุเป็นอรหันต์ พระอรหันต์ประเภทนี้แสดงฤทธิ์ไม่ได้
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s