สังขาร 2

สังขาร หมายถึงการปรุงแต่ง ในที่นี้หมายถึงร่างกายตัวตน สิ่งที่รวมกันเข้าเป็นรูปร่าง ปรุงแต่งจากธาตุสี่ แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

  1. อุปาทินนกสังขาร  สังขารที่มีใจครอง หมายถึงสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ วิญญาณ สามารถรับจำ รับรู้อารมณ์ได้ เช่น มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน อมนุษย์
  2. อนุปาทินนกสังขาร  สังขารที่ไม่มีใจครอง คือ สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีจิตใจ วิญญาณ เช่น วัตถุสิ่งของ ต้นไม้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s