กุศลวิตก 3

กุศล คือ ความคิดที่เป็นไปในทางที่ดีงาม มี 3 ประเภทตามเรื่องที่นึกคิด คือ

  1. เนกขัมมวิตก คือ ความคิดในทางออกจากกามเพราะเห็นว่ากามคุณเป็นเหตุแห่งความทุกข์ พยายามยกระดับจิตใจให้อยู่เหนืออำนาจของกามคุณด้วยวิธีปฏิบัติขั้นสูง
  2. อพยาบาทวิตก คือ ความคิดในทางสร้างสรรค์ไม่พยาบาท ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความเมตตา ไม่คิดร้ายต่อใคร รู้จักให้อภัยต่อกันและกัน
  3. อวิหิงสาวิตก คือ ความคิดที่ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความลำบากจากการกระทำและคำพูดของเราแก่ผู้อื่น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s