ปหาน 3

ปหาร คือ การละ  ละจากกิเลส บาปทั้งปวง มีวิธีการละ  3  วิธี คือ

  1. ตทังคปหาน  คือการละบาปได้ชั่วครั้งชั่วคราวด้วยอำนาจของกุศลกรรม เมื่อเวลาผ่านไปกิเลสก็เติบโตขึ้นมาอีก
  2. วิกคัมภนปหาน  คือการละด้วยการสะกดไว้ด้วยอำนาจของจิตที่ตั้งมั่นด้วยอำนาจรูปฌานในส่วนโลกิยะ เมื่อฌานเสื่อมกิเลสก็โผล่ขึ้นมาอีก
  3. สมุจเฉทปหาน  คือการละได้อย่างถาวรด้วยอริยมรรคของพระอริยบุคคล  สิ่งที่ท่านละได้แล้วจะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s