อนุตตริยะ 3

อนุตตริยะ หมายถึง ภาวะอันดีวิเศษมีคุณ  มี 3 ประการ คือ

  1. ทัสสนานุตตริยะ  ความเห็นอันยอดเยี่ยม คือการศึกษาธรรมจนเห็นธรรมด้วยปัญญาญาณว่าเป็นสิ่งดีจริงสามารถนำให้ออกจากทุกข์ได้ จนเกิดความเลื่อมใสและปฏิบัติตาม
  2. ปฏิปทานุตตริยะ  ความปฏิบัติอันยอดเยี่ยม คือการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา จนนำไปสู่การรับผลแห่งการหลุดพ้น
  3. วิมุตตานุตตริยะ  ความพ้นอันยอดเยี่ยม คือ สภาวะหลุดพ้นจากอาสวกิเลสทั้งปวงอย่างเด็ดขาดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s