ภพ 3

ภพ  หมายถึง โลกที่เกิด โลกที่เป็นที่อยู่ บรรดาสัตว์โลกจะพึงเกิดตามบุญกรรม 31 ภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ภพ คือ

  1. กามภูมิ  หมายถึง ภพของผู้เสพกาม โลกของผู้ยังรื่นเริงยินดีอยู่ในกามคุณ แบ่งเป็น อบายภูมิ4 , กามสุคติภูมิ7  อันประกอบด้วยโลกมนุษย์ และสวรรค์อีก6
  2. รูปภูมิ  คือ ภพของผู้มีรูป  เป็นที่เกิดของรูปพรหมมี 16 ชั้นตามฌานที่บรรลุ รูปพรหมไม่มีความกำหนัดยินดีในกามราคะ คงแต่รูปราคะอย่างเดียวแต่ข่มไว้ด้วยกำลังฌาน
  3. อรูปภูมิ คือ ภพของผู้ไม่มีรูป หรืออรูปพรหม มีนามขันธ์4 เกิดดับติดต่อกันไปจนกว่าสิ้นอายุขัย มีแต่อากาศว่างเปล่า มี 4 ชั้น ไม่มีทิพยสมบัติ เพราะผู้ที่จะเกิดชั้นนี้ก็ด้วยอำนาจภาวนาที่ปราศจากความยินดีในรูป
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s