วิโมกข์ 3

วิโมกข์ แปลว่าความพ้น หมายถึงจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ด้วยการพิจารณารูปนามในขันธ์5  มี 3 ประการ คือ

  1. สุญญตวิโมกข์  พ้นด้วยความเป็นของว่าง คือสภาพจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสด้วยการพิจารณาขันธ์5 ว่าเป็นอนัตตา
  2. อนิมิตตวิโมกข์ พ้นด้วยความหานิมิตไม่ได้ คือสภาพจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสด้วยการพิจารณาขันธ์5 ว่าเป็นอนิจจตาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
  3. อัปปณิหิตวิโมกข์ พ้นด้วยความหาที่ตั้งไม่ได้ คือสภาพจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสด้วยการพิจารณาขันธ์5 ว่าเป็นทุกข์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s