สัทธรรม 3

สัทธรรม หมายถึง ธรรมของคนดี ที่นี้หมายถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ มี 3 อย่าง คือ

  1. ปริยัตติสัทธรรม  คือ คำสอนที่แสดงไว้เป็นหลักสำหรับการศึกษาเล่าเรียนจนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วนำไปสอนผู้อื่นต่อได้
  2. ปฏิปัตติสัทธรรม  คือ การนำคำสอนไปปฏิบัติให้สูงขึ้นเป็นลำดับ
  3. ปฏิเวธสัทธรรม  คือ มรรคผลนิพพาน เป็นผลจากการปฏิบัติตามคำสอน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s