พระอริยบุคคล 4

พระอริยบุคคล คือ ผู้บรรลุธรรมห่างไกลจากกิเลส แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

  1. พระโสดาบัน  คือ ผู้ถึงกระแสแห่งนิพพาน สำเร็จโสดาปัตติผล ตัดสังโยชน์สามได้เด็ดขาด ยังต้องปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อสู่ขั้นสูงขึ้นไป
  2. พระสกทาคามี คือ ผู้จะกลับมาเกิดในโลกอีกเพียงครั้งเดียวตัดสังโยชน์ได้เช่นเดียวกับโสดาบัน มีราคะโทสะโมหะเจือจาง
  3. พระอนาคามี  คือ ผู้ไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีก เมื่อสิ้นจากโลกไปจะไปเกิดในพรหมโลกบำเพ็ญเพียรจนบรรลุอนาคามีผล พระอนาคามีตัดสังโยชน์ได้ 5 อย่างเด็ดขาด เพิ่มจากโสดาบันอีกสองอย่าง คือ กามราคะและปฏิฆะ
  4. พระอรหันต์ คือ ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงไม่มีอะไรต้องศึกษาอีกแล้ว ตัดสังโยชน์ได้ 10 อย่าง เพิ่มจากอนาคามี คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และ อวิชชา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s