สิกขา 3

สิกขา คือ ข้อศึกษาสำหรับฝึกฝนอบรมตนเอง มี 3 ประการคือ

  1. อธิสีลสิกขา คือ การศึกษาและปฏิบัติตนในข้อที่เกี่ยวกับศีลทั้งทางกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีงาม ผู้หมั่นปฏิบัติรักษาศีลย่อมสามารถกำจัดกิเลสอย่างหยาบได้
  2. อธิจิตตสิกขา คือ การศึกษาและปฏิบัติตนเกี่ยวกับจิตอบรมให้มีความมั่นคงในสมาธิ ผู้หมั่นบำเพ็ญสมาธิบรรลุฌานย่อมสามารถกำจัดกิเลสอย่างกลางได้
  3. อธิปัญญาสิกขา คือ การศึกษาและปฏิบัติตนในด้านปัญญา หมั่นบำเพ็ญวิปัสสนาเจริญปัญญาจนบรรลุวิชชา8 ย่อมสามารถกำจัดกิเลสอย่างละเอียดหรืออนุสัยกิเลสและอวิชชาได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s