อรหันต์ 4

อรหันต์ คือ พระอริยบุคคลผู้บรรลุแล้วห่างไกลจากซึ่งกิเลสแล้ว ควรแก่ปัจจัย4และการเคารพบูชา  ไม่มีความลับในการทำบาปทั้งปวง แบ่งตามอาการที่ได้บรรลุ เป็น 4 ประเภท คือ

  1. สุกขวิปัสสิกโก คือ ผู้บรรลุด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาเพียงอย่างเดียว ไม่ได้อาศัยฌานสมาบัติเป็นฐานกำลัง บรรลุอรหันต์โดยไม่ได้ทรงคุณวิเศษอย่างอื่นด้วยจัดเป็นปัญญาวิมุติคือหลุดพ้นได้ด้วยปัญญา
  2. เตวิชโช  ผู้ได้วิชชาสาม อันได้แก่ ฌานระลึกอดีตชาติได้ , ตาทิพย์เห็นการเกิดและการตายของสัตว์โลก , ฌานที่ทำให้สิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะ
  3. ฉฬภิญโญ ผู้ได้อภิญญาหก อันได้แก่ แสดงฤทธิ์ได้ , มีหูทิพย์ , มีตาทิพย์ , กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ , ระลึกชาติได้ , รู้การทำให้สิ้นไปแ่ห่งกิเลสอาสวะ
  4. ปฏิสัมภิทัปปัตโต คือ พระอรหันต์ผู้ทรงคุณปฏิสัมภิทาสี่ คือ ผู้มีความแตกฉานในเหตุ , แตกฉานในผล , แตกฉานในปฏิภาณ , แตกฉานในภาษาและถ้อยคำ

ประเภทที่ 2-4 จัดเป็นผู้บรรลุด้วยเจโตวิมุติคือบรรลุด้วยกำลังของสมถกรรมฐานเป็นบาทฐาน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s