โสดาบัน 3

โสดาบัน คือ ผู้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระเสขะ คือพระอริยบุคคลผู้ถึงกระแสแห่งนิพพาน ผู้ถึงกระแสแห่งอริยมรรคเป็นครั้งแรก ละสังโยชน์3 ได้โดยเด็ดขาด อันได้แก่ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส แบ่งตามอำนาจปัญญาที่บรรลุได้ 3 ประเภท คือ

  1. เอกพีชี คือ ผู้เกิดในมัชฌิมโลกคือเทวโลกหรือมนุษย์โลกอีกเพียงครั้งเดียวและจะบรรลุอรหันต์ในชาตินั้นๆ
  2. โกลังโกละ หมายถึง ผู้จากตระกูลไปสู่ตระกูล คือ จะต้องเกิดอีกอย่างมาก 2-3 ชาติแล้วจะบรรลุอรหันต์
  3. สัตตักขัตตุปรมะ คือ ผู้ที่จะเกิดอีก 4-7 ชาติเป็นอย่างมากแล้วจะบรรลุอรหันต์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s