ธรรมสมาทาน 4

ธรรมสมาทาน หมายถึง การถือเอาซึ่งธรรม ในที่นี้ธรรมหมายถึงกรรม  จึงหมายถึงการรับผลของกรรมที่ทำไว้ แยกตามเวลาที่ให้ผล มี 4 อย่าง คือ

  1. ธรรมสมาทานให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไป  คือ กรรมชั่วที่ไม่เต็มใจทำ มีเหตุจำเป็นให้ทำ ต้องคิดมากเดือดร้อนทั้งกายและใจ เมื่อทำแล้วก็มีผลร้ายตามมาอีก
  2. ธรรมสมาทานให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไป  คือ กรรมดีที่แม้จะทำยากลำบากในตอนแรก หรือต้องฝืนใจทำ แต่เมื่อทำสำเร็จย่อมทำให้สุขสมหวัง
  3. ธรรมสมาทานให้สุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไป  คือ กรรมชั่วที่ตั้งใจเต็มใจทำแม้ในการทำในตอนแรกจะเห็นว่าเป็นเรื่องดี สะดวกสบายมีความสุขได้เงินทองมาได้โดยง่าย แต่เมื่อความชั่วส่งผลจึงทำให้รู้ว่าการกระทำนั้นมีความทุกข์แฝงอยู่
  4. ธรรมสมาทานให้สุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป  คือ  การทำดีที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและกฎระเบียบสังคมด้วยความเต็มอกเต็มใจ แม้ไม่หวังผลตอบแทนก็ย่อมได้รับผลตามเหตุปัจจัยของมันเอง หรือแม้ไม่ได้รับก็ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s