ภูมิ 4

ภูมิ หมายถึง ระดับชั้นของจิตและเจตสิกที่ละเอียดตามลำดับ แบ่งเป็น 4 ชั้น คือ

  1. กามาวจรภูมิ  ชั้นของจิตเจตสิกที่มีกามเป็นอารมณ์ สัตว์ที่เกิดในชั้นนี้มีเหตุเนื่องจากกามตัณหา อยากเห็น รูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัส หลงใหลในกามตัณหา
  2. รูปาวจรภูมิ  ชั้นของจิตเจตสิกที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ คือ รูปพรหม เกิดในชั้นนี้เนื่องจากปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานจนได้รูปฌาน
  3. อรูปาวจรภูมิ  ชั้นของจิตเจตสิกที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ คือ อรูปพรหม เกิดในชั้นนี้เนื่องจากปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานจนได้อรูปฌาน 1-4 , ไม่มีร่างกายมีแต่นามขันธ์ 4 เกิดดับติดต่อกันไปตั้งแต่ปฏิสนธิ
  4. โลกุตตรภูมิ  ชั้นของจิตเจตสิกที่พ้นจากโลกิยธรรมแล้วของพระอริยบุคคลไม่ตกต่ำอีกต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s