อาหาร 4

อาหาร ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยนำผลมาให้ มี 4 ประเภท คือ

  1. กวฬิงการาหาร  อาหารคือคำข้าว คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีพกายใจให้ดำรงอยู่
  2. ผัสสาหาร  อาหารคือผัสสะ คือ การกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทำให้เกิดการรับรู้อารมณ์ที่เรียกว่า เวทนา
  3. มโนสัญเจตนาหาร คือ เจตนาความตั้งใจในการทำพูดคิด ทั้งทางดีสุจริตและไม่ดีทุจริต อันนำมาซึ่งเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด
  4. วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ
    4.1 วิถีวิญญาณ จิตที่เกิดขึ้นทางทวาร 6 ได้วิญญาณ 6
    4.2 ปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณแรกเกิดในครรภ์มารดา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s