วิบัติ 4

วิบัติ  หมายถึง  หนทางแห่งความเสียหาย ในที่นี้หมายถึงความประพฤติ มี 4 อย่าง คือ

  1. สีลวิบัติ  การไม่รู้จักสำรวมระวังความประพฤติทางกายวาจา จนล่วงละเมิดศีล
  2. อาจารวิบัติ  ไม่รักษากิริยามารยาทให้อยู่ในกรอบศีลธรรม
  3. ทิฏฐิวิบัติ  มีความเห็นไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม มีความคิดที่ผิดแปลกคลาดเคลื่อนจากความจริง
  4. อาชีววิบัติ  การประกอบอาชีพในทางที่ผิดต่อศีลธรรม กฎหมายบ้านเมือง ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s