จักขุ 5

จักขุ 5 ในที่นี้หมายถึง คุณสมบัติพิเศษของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้แจ่มแจ้งใน 5 ประการ คือ

  1. มังสจักขุ  คือ ดวงตาของพุทธองค์ที่เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างแจ่มชัด ได้ไวและไกลถึง 1 โยชน์ (16 กม.) ทั้งกลางวันและกลางคืน
  2. ทิพพจักขุ ตาทิพย์ที่ได้ในระหว่างการตรัสรู้ในยามที่ 2 ทำให้เล็งเห็นการจุติและเกิดของสัตว์โลกที่แตกต่างกันไปตามบุญบาปที่เคยทำ
  3. ปัญญาจักขุ  พระปัญญาที่ทรงได้พร้อมกับการตรัสรู้ในยามที่ 3 อันเกิดจากการกำจัดอาสวกิเลสทั้งหมดได้
  4. พุทธจักขุ ญาณที่ทรงสามารถกำหนดรู้ถึงพื้นเพของจิตในแต่ละบุคคล (อินทรีย์) ว่าหนักไปทางใดทางหนึ่ง แล้วจึงจะทรงแสดงธรรมเทศนาที่เหมาะสมต่อไป
  5. สมันตจักขุ พระสัพพัญญุตญาณ ความรู้ในธรรมทั้งปวง ทำให้การประทานพระธรรมเทศนาแต่ละครั้งเกิดผลต่อผู้รับฟังอย่างเต็มที่
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s