อนุปุพพิกถา 5

อนุปุพพิกถา คือ การเทศนาที่แสดงไปเป็นลำดับจากง่ายไปหายาก เพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังธรรมขั้นสูง อันได้แก่ อริยสัจ มี 5 ประการ คือ

  1. ทานกถา กล่าวถึงเรื่องการทำทาน อานิสงฆ์แห่งทานว่าเป็นเหตุแห่งความสุข และเป็นที่รักใคร่ของคนหมู่มาก เป็นบ่อเกิดโภคทรัพย์
  2. สีลกถา กล่าวถึงเรื่องศีลและอานิสงฆ์ของการรักษาศีลคือ ผู้มีศีลย่อมไม่เดือดเนื้อร้อนใจ
  3. สัคคกถา กล่าวถึงเรื่องสวรรค์ พรรณาว่าเป็นที่เพียบพร้อมด้วยกามสุขอันเป็นทิพย์ เป็นผลจากการทำทานรักษาศีล
  4. กามาทีนวกถา กล่าวถึงโทษของกาม ว่าแม้เป็นสุขแต่ก็มีความทุกข์เจือปน ไม่จีรังยั่งยืน มีโทษมากแต่คุณน้อยเพราะเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายในสังสารวัฏ
  5. นกขัมมานิสังสกถา กล่าวถึงอานิสงฆ์ของการออกจากกาม ว่าเป็นการออกจากเครื่องล่อหลอกเย้ายวน กามสุข วิธีการออกจากกามคือการออกบวชบำเพ็ญเพียร
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s