เวสารัชชญาณ 4

เวสารัชชญาณ  หมายถึง ความรู้เป็นเหตุให้บุคคลกล้าหาญ ในที่นี้หมายถึง คุณสมบัติพิเศษของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระองค์กล้าหาญทำปฏิญญาท่ามกลางหมู่ชน  มี 4 เหตุ คือ

  1. สัมมาสัมพุทธปฏิญญา  ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง กล้าปฏิญญาว่าป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ด้วยตนเอง
  2. ขีณาสวปฏิญญา  เหตุบรรลุอาสวักขยญาณทำให้ตนเองบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสทั้งปวง จึงกล้าปฏิญญา
  3. อันตรายิกธัมมวาทะ  ทรงแนะนำให้งดเว้นอกุศลกรรมทั้งปวงรวมถึงข้อบัญญัติที่บัญญัติไว้ว่าทำแล้วจะมีโทษ จึงกล้าปฏิญญา
  4. นิยานิกธัมมเทสนา ทรงแนะนำให้ปฏิบัติกุศลกรรมเพราะผู้กระทำย่อมได้รับผลจากการกระทำดีนั้นจนบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด จึงกล้าปฏิญญา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s