พระอนาคามี 5

พระอนาคามี คือ อริยบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีก หลังจากตายไปจะไปเกิดในสุทธาวาสภูมิตามกำลังอินทรีย์ หากไม่บรรลุอรหัตตผลในภูมินั้นก็จะจุติไปอยู่ในภูมิที่สูงกว่า จะไม่จุติซ้ำในภูมิเดิมหรือต่ำกว่าเดิม มี 5 ประเภท คือ

  1. อันตราปรินิพพายี  ปฏิสนธิในสุทธาวาสภูมิแล้วบรรลุอรหัตตผล และจะนิพพานภายในเวลาไม่ถึงกึ่งแรกแห่งอายุขัยของภูมินั้นๆ
  2. อุปหัจจปรินิพพายี  ปฏิสนธิในสุทธาวาสภูมิแล้วบรรลุอรหัตตผล และจะนิพพานภายในกึ่งหลังของอายุขัยของภูมินั้นๆ
  3. สสังขารปรินิพพายี  ปฏิสนธิในสุทธาวาสภูมิแล้วบรรลุอรหัตตผลได้อย่างลำบากต้องใช้ความพยายามอย่างมากแล้วถึงจะนิพพาน
  4. อสังขารปรินิพพายี  ปฏิสนธิในสุทธาวาสภูมิแล้วบรรลุอรหัตตผลได้สะดวกไม่ยากลำบาก แล้วถึงจะนิพพาน
  5. อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  ปฏิสนธิในสุทธาวาสภูมิไปตามลำดับชั้นแล้วบรรลุอรหัตตผล แล้วถึงจะนิพพานในอกนิฏฐภูมิ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s