สุทธาวาส 5

สุทธาวาส  หมายถึง  ภูมิที่เกิดของบุคคลผู้เจริญสมถะจนได้จตุตฌาณและเจริญวิปัสสนาจนได้ตติยมรรค  อันได้แก่ อริยบุคคลชั้นอนาคามี  เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วจะไปเกิดในสุทธาวาสภูมิแน่นอน อยู่ที่ว่ามีอินทรีย์ 5 อย่างไหนมีอำนาจมากกว่ากันเป็นตัวกำหนดชั้นที่จะไปเกิด  สุทธาวาส มี 5 ชั้น ดังนี้

  1. อวิหา  ภูมิของพรหมที่อยู่ในชั้นและสมบัติจนหมดอายุขัย บุพกรรมคือ อำนาจสัทธินทรีย์ (ศรัทธา)
  2. อตัปปา  ภูมิของพรหมที่มีความสงบเยือกเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจ บุพกรรม คือ อำนาจวิริยินทรีย์ (ความเพียร)
  3. สุทัสสา  ภูมิของพรหมที่มีร่างกายสวยงาม,เห็นสิ่งต่างๆได้อย่างแจ่มชัด บุพกรรมคือ สตินทรีย์ (สติ)
  4. สุทัสสี  ภูมิของพรหมที่มีความบริบูรณ์มากกว่าสุทัสสาพรหม บุพกรรมคือ สมาธินทรีย์ (สมาธิ)
  5. อกนิฏฐา  ภูมิของพรหมที่สมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติและความสุขอันหาได้ยากในภูมิอื่นเรียกว่า ภวัคคภูมิ บุพกรรมคือ ปัญญินทรีย์ (ปัญญา)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s