สวรรค์ 6

สวรรค์  คือ  ภพภูมิที่อยู่ของเทวดา มีแต่สิ่งที่สวยงามละเอียดประณีต ความสุข และสิ่งอันเป็นทิพย์เพียบพร้อมด้วยกามคุณ 5 แบ่งเป็น 6 ชั้น คือ

  1. จาตุมหาราชิกา  มีเจ้าแห่งเทวดา (ท้าวมหาราช) ผู้ปกครองเทวดาในชั้นนี้อยู่ 4 องค์ ตามทิศทั้งสี่ อันได้แก่ ท้าวธตรฐอยู่ทิศตะวันออกของเขาสิเนรุปกครองคนธรรพ์ , ท้าววิรุฬหกอยู่ทิศใต้ปกครองกุมภัณฑ์ , ท้าววิรูปักษ์ทิศตะวันตกปกครองนาคเทวดา , ท้าวกุเวรอยู่ทิศเหนือปกครองยักขเทวดา
  2. ดาวดึงส์  ผู้ปกครองชั้นนี้ คือ ท้าวสักกะ (ท้าวโกสีย์ หรือ พระอินทร์) ตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุ
  3. ยามา  สวรรค์ที่มีความสุขอันเป็นทิพย์ไม่ลำบาก ผู้ปกครองชั้นนี้ คือ ท้าวสุยาม
  4. ดุสิต  เป็นสวรรค์ที่อยู่ของเทวดาผู้มีปัญญา พระโพธิสัตว์ก่อนจะเกิดในโลกมนุษย์และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เป็นชั้นสุดท้าย  พุทธมารดาเมื่อครั้งทิวงคตแล้วก็เสด็จมาเกิดในชั้นนี้ ผู้ปกครองคือ ท้าวสันดุสิต
  5. นิมมานนรดี  เป็นสวรรค์ที่เวดาผู้เนรมิตกามคุณขึ้นตามความปรารถนาของตนแล้วเพลิดเพลินชื่นชมกับอารมณ์ที่เนรมิตขึ้นนั้น  สวรรค์สี่ชั้นแรกจะมีคู่ครองตามบุญญาธิการของตน ส่วนในชั้นนี้และชั้นที่ 6 ไม่มีคู่ครองประจำ เวลาปรารถนาในกามคุณจะเนรมิตเอาเมื่อเสร็จกิจแล้วกามคุณที่เนรมิตก็จะหายไป  ผู้ปกครองคือ ท้าวนิมมิตะ
  6. ปรินิมมิตตวสวตตี  สวรรค์ชั้นสูงสุดนี้เทวดาที่ต้องการเสวยทิพยสมบัติจะมีเทวดาผู้อื่นคอยเนรมิตให้  สวรรค์ชั้นนี้มี 2 เขตแดน คือ แดนเทวดา และแดนมาร มีชื่อผู้ปกครองคล้ายกันคือ ท้าวปรนิมมิตตวสวตีเทวราช หรือ มารราชาธิราช ตามแต่เขตแดนที่ตนปกครอง
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s