วิชชา 8

วิชชา  คือ ความรู้แจ้ง หมายถึงความรู้ที่เหนือกว่าความรู้โดยทั่วไป มี 8 อย่าง ดังนี้

  1. วิปัสสนาญาณ  ปัญญารู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง คือ รู้รูปนาม
  2. มโนมยิทธิ  ฤทธิ์ทางใจ
  3. อิทธิวิธี  แสดงฤทธิ์ที่คนทั่วไปทำไม่ได้
  4. ทิพพโสต  หูทิพย์
  5. เจโตปริยญาณ  รู้ใจผู้อื่น ความคิด นิสัยใจคอ
  6. ปุพเพนิวาสานุสติ  ระลึกอดีตชาติได้
  7. ทิพพจักขุ  ตาทิพย์
  8. อาสวักขยญาณ  ทำให้อาสวะสิ้นไป คือ รู้แจ้งในอริยสัจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s