วิสุทธิ 7

วิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์ในการประพฤติพรหมจรรย์ มี 7 อย่าง คือ

  1. สีลวิสุทธิ  บริสุทธิ์จากการรักษาศีล
  2. จิตตวิสุทธิ  บริสุทธิ์จากการรักษาจิตในสงบตั้งมั่น
  3. ทิฏฐิวิสุทธิ  บริสุทธิ์จากการทำความเห็นให้ถูกต้อง รู้รูปนามตามกฎสามัญลักษณะ “นามรูปปริจเฉทญาณ”
  4. กังขาวิตรณวิสุทธิ  บริสุทธิ์จากปัญญาที่รู้เหตุปัจจัยที่ทำให้รูปนามที่เป็นอารมณ์ปรากฎขึ้น  เป็นเหตุให้ละความสงสัยในสักกายทิฏฐิตัวตนของรูปนาม
  5. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  บริสุทธิ์จากปัญญาที่รู้ธรรมพิเศษว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทาง
  6. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  บริสุทธิ์จากปัญญาที่รู้ทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อรู้แล้วน้อมจิตเข้าสู่วิปัสสนาญาณ ยกรูปนามเป็นอารมณ์ด้วยวิปัสสนาญาณ9 เห็นโลกุตตรธรรม
  7. ญาณทัสสนวิสุทธิ  บริสุทธิ์จากปัญญาที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นเหตุถึงความดับกิเลสตัณหาละสังโยชน์อย่างสิ้นเชิง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s