สมาบัติ 8

สมาบัติ  หมายถึง  ธรรมอันเป็นเครื่องเพ่งพินิจ เป็นที่อยู่ของพระโยคาวจรและอริยะ  เป็นการบำเพ็ญสมถกัมมัฏฐานจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิ จนกิเลสไม่สามารถรบกวนได้ตลอดเวลาที่อยู่ในฌาน มี 8 ระดับ คือ

  1. ปฐมฌาน  ฌานที่สงัดจากกามและกุศลธรรม มีองค์ 5 วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
  2. ทุติยฌาน  ฌานที่สอง มี องค์ 3  ปีติ สุข เอกัคคตา
  3. ตติยฌาน  ฌานที่สาม มีองค์ 2 สุข และ เอกัคคตา
  4. จตุตถฌาน  ฌานที่สี่ มีองค์ 2 คือ อุเบกขา และ เอกัคคตา
  5. อากาสานัญจายตนะ  อรูปฌานที่ 1 กำหนด อากาศเป็นอารมณ์
  6. วิญญาณัญจายตนะ อรูปฌานที่ 2 กำหนด วิญญาณเป็นอารมณ์
  7. อากิญจัญญายตนะ อรูปฌานที่ 3 กำหนด ความว่างเป็นอารมณ์
  8. เนวสัญญานาสัญญายตนะ อรูปฌานที่ 4 กำหนดภาวะที่จะมีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็ไม่ใช่ เป็นอารมณ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s