สังฆคุณ 9

สังฆคุณ  คือ คุณของพระสงฆ์ ในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ตั้งแต่ชั้นโสดาบันเป็นต้นไป คุณสี่ข้อแรกเป็นคุณประโยชน์ส่วนตัว ส่วนห้าข้อหลังเป็นคุณที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  มี 9 ประการ ดังนี้

  1. สุปฏิปันโน  เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
  2. อุชุปฏิปันโน  เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว
  3. ญายปฏิปันโน  เป็นผู้ฏิบัติเป็นธรรม
  4. สามีจิปฏิปันโน  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร
  5. อาหุเนยโย  เป็นผู้ควรของคำนับ
  6. ปาหุเนยโย  เป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะที่จัดไว้ต้อนรับ
  7. ทักขิเนยโย  เป็นผู้่ควรแก่ของทำบุญรับทักษิณาทาน
  8. อัญชลิกรณีโย  เป็นผู้ควรทำอัญชลีกราบไหว้ได้สนิทใจ
  9. อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ  เป็นนาบุญของโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s