สัตตาวาส 9

สัตตาวาส  คือ  ภพอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกประเภท ต่างจากวิญญาณฐิติที่หมายเอาเฉพาะที่ตั้งเกิดของวิญญาณหมู่สัตว์ที่มีสัญญาชัดเจนเท่านั้น  มี 9 ประเภท ดังนี้

  1. กายต่างกัน สัญญาต่างกัน  ได้แก่  มนุษย์ เทวดา ในชั้นกามาวจร และเวมานิกเปตรที่พ้นจากอบายภูมิ 4
  2. กายต่างกัน สัญญาอย่างเดียวกัน  ได้แก่ พรหมที่เกิดชั้นปฐมฌานภูมิ 3 ชั้น
  3. กายอย่างเดียวกัน สัญญาต่างกัน  ได้แก่  พรหมที่เกิดในทุติยฌานภูมิ ในฌาน 4 หรือ ตติยฌานภูมิในฌาน 5
  4. กายและสัญญาอย่างเดียวกัน  ได้แก่  พรหมที่เกิดในชั้นตติยฌานภูมิ
  5. ไม่มีสัญญา ไม่เสวยเวทนา  ได้แก่  พรหมที่เกิดในชั้นจตุตถฌานภูมิ ไม่มีขันธ์ 4 มีแต่รูปขันธ์
  6. เข้าถึงอากาสานัญจายตนฌาน  ได้แก่  อรูปพรหมที่เกิดในอรูปาวจรภูมิชั้นที่ 1
  7. เข้าถึงวิญญาณัญจายตนฌาน  ได้แก่ อรูปพรหมที่เกิดในอรูปาวจรภูมิชั้นที่ 2
  8. เข้าถึงอากิญจัญญายตนฌาน  ได้แก่ อรูปพรหมที่เกิดในอรูปาวจรภูมิชั้นที่ 3
  9. เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  ได้แก่ อรูปพรหมที่เกิดในอรูปาวจรภูมิชั้นที่ 4

ข้อ 5 และ 9 ในสัตตาวาสจึงไม่มีในวิญญาณฐิติ ที่เหลือมีเช่นเดียวกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s