อวิชชา 8

อวิชชา  คือ ความไม่รู้ ในที่นี้มุ่งหมายถึงไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่ มี 8 อย่าง ดังนี้

  1. ไม่รู้ทุกข์
  2. ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์
  3. ไม่รู้จักความดับทุกข์
  4. ไม่รู้จักวิธีถึงความดับทุกข์
  5. ไม่รู้จักอดีต
  6. ไม่รู้จักอนาคต
  7. ไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคต
  8. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s